Genom telefonsamtal, e-post och samtal vid möten med intresserade föräldrar och andra har vi fått in många väldigt bra frågor. Nedan följer ett försök till att ge ytterligare information och besvara dessa frågor. Har du andra frågor så är du varmt välkommen att höra av dig med dem! (info@smaskolan.se)

ANMÄLAN

Fråga: Hur går anmälan till Småskolan till?
Svar: Att välja Småskolan sker i två steg. Det första är att skicka in en anmälan som du genomför här på  hemsidan. Efter detta får du ett svar från oss med en bekräftelse. I januari det år Ditt/Ert barn fyller 6 år så skickar Linköpings kommun ut en inbjudan till val av förskoleklass, via webben. Vid detta val väljer ni Småskolan på kommunens webbplats. (Skulle Du/Ni missa detta så går det att ordna, men det kräver lite arbete.)

PEDAGOGISKA FRÅGOR

Fråga: Är Småskolan en Waldorfskola?
Svar: Nej, Småskolan är en “alldeles vanlig” skola. Waldorfskolor har i många avseenden ett annat synsätt på lärande och undervisning än Småskolan. Småskolan har en modern pedagogik som utgångspunkt, där det rent pedagogisk finns mer kopplingar till traditionell kommunal skola.

YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR

Fråga: Skolskjutsar, hur funderar det?
Svar: Skollagen anger att kommunen är skyldig att erbjuda skolskjuts för alla elever, oavsett skolhuvudman (såsom kommunal eller fristående) om det inte medför avsevärd kostnadsökning. Småskolan uttolkar det på följande sätt: Finns det idag skolskjuts i det område där er familj bor så pekar skollagen tydligt på att det finns möjlighet att anordna skolskjuts till Småskolan. Dagens regelverk i Linköpings kommun talar om att för den som t ex går i förskoleklass så är det minsta avståndet för någon att ha rätt till skolskjuts 2 km till skolan.

YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR

Fråga:  Var ligger Småskolan?
Svar: Allhelgonagatan 7 i Ljungsbro. Väldigt centralt, och väldigt lugnt.

FÖRSKOLEKLASSEN

Fråga: Hur ser arbetet i förskoleklass ut?

Svar: Småskolans förskoleklass är ett naturlig steg in i skolans värld. Här stimuleras varje elevs utveckling och lärande och en grund för fortsatt skolgång formas.
Här möts arbetsformer från både förskola och skola;
Lek och rörelse
Skapande verksamhet
Rim, ramsor, sång och rörelse
Språklig medvetenhet
Matematisk medvetenhet
Motorisk utveckling och kroppslig medvetenhet
Gruppdynamik
Särskilt värdegrundsarbete riktas mot:
Att se och bli sedd
Att lyssna och att tala

Samarbete kring teman mellan föreskoleklassen och övriga elever genomförs varje läsår.

URVALSKRITERIER

Fråga: Hur ser urvalskriterierna ut för Småskolan & Eraskolan?

Svar: Småskolan & Eraskolan har följande, av Skolinspektionen godkända urvalskriterier;
1. Syskonförtur
2. Efter anmälningsdatum

Till förskoleklass;
Detta innebär att vi tar in efter anmälningsdatum. Detta sker i samarbete med kommunen, när de genomför val för alla vårdnadshavare, något som brukar ligga i januari samma år som en elev börjar i förskoleklass på hösten. Vi rekommenderar dock varmt att man anmäler sig till vår kö så snart som möjligt om man har intresse av att ha sitt barn/sina barn hos oss.

Under skoltiden (förtydligande i enlighet med Skolinspektionens riktlinjer);
För ingången till såväl den obligatoriska grundskolan som till fortsättningen hos huvudmannen, på Eraskolan, gäller att elever som redan finns i huvudmannens verksamhet har förtur.