Småskolans handlingsplan för Skapande skola

En skolmusikal på den nivå Småskolan arbetar på innebär ett engagemang från både elever och
lärare över tid. Arbetsinsatserna ska spridas över läsåret, i alla klasser med hjälp av
hela kollegiet, även om tyngdpunkten ligger i det skolövergripande musikaltemat som läggs in i sista fjärdedelen av varje läsår. Detta gör alla elever och lärare inkluderade i arbetet och därigenom också
medskapare, del i den kreativa processen, i musikalprocessen.

Från det att arbetet startar inkluderas delar av svensk-, musik- och elevens valundervisningen i alla klasser.

Arbetet avses utvärderas i enkel form årligen.