Mer om vårt (uppskattade) trygghetsarbete under Covid-19

I en nyhetsartikel uppmärksammade tidningen Östgöta Correspondenten vårt proaktiva arbete för att skapa en trygg vardag för våra elever (och deras familjer) och personal. Nyhetsvinkeln från reportern Jenny Eriksen var negativ till detta arbete.

Efter artikeln har vi fått motta omfattande uppmuntran och support för våra skolors trygghetsarbete under pandemin. Det är med stor glädje vi kan konstatera det massiva stödet bland föräldrar och hos allmänhet. Även lärare som inte jobbar på våra skolor har hört av sig och föräldrar till före detta elever på våra skolor har hört av sig med uppmuntran och stöd för vårt idoga arbete att utefter statens krav och råd forma en så trygg skolvardag som möjligt för våra elever och vår personal. Vi är inte perfekta på något sätt, men skolans personal sliter hårt med att ge de bästa förutsättningar som omständigheterna medger.
Det är en stärkt skola som nu arbetar vidare med detta proaktiva trygghetsarbete.

Men vad gör då skolan?

Den första och viktigaste komponenten i ett framgångsrikt trygghetsarbete under pandemin har varit våra familjers inställning, där många, många föräldrar på ett frikostigt sätt bidragit med mycket information av olika slag när det gäller hälsostatus i och kring familjen. Detta är absolut inte en självklarhet att man gör detta och som familj har man all rätt att avstå. Den frikostiga inställningen har dock gett skolan analysunderlag för att forma målinriktade strategier för varje skeende under pandemin. Det är också ställt utom allt tvivel att det stora flertalet av våra familjer på ett mycket tydligt sätt anammat statens råd/krav när det gäller anpassningar av vardagen utanför skolan; att bara umgås med de närmaste, att helt avstå från onödiga sociala kontakter (genom t ex shopping av förströelsekarraktär). Det går inte nog att peka på vikten av denna inställning hos så många av våra familjer.

Det viktigaste för skolan har helt enkelt varit delar som familjer har bidragit med. Skolans roll i det har varit att försöka samla statlig och regional information och att vid varje tid kommunicera det som är direkt kopplat med vårt läge kring skolorna. Detta har skolan gjort genom en dedikerad Covid-19-sida på webben, där alla familjer kunnat läsa ”det senaste”. Att forma kontextbunden information som på det sättet både blir igenkänningsbar och enkelt applicerbar på vardagen för våra familjer tror vi har varit skolans viktigaste bidrag ”utåt”. Vår Covid-sida har uppfaterats 100-tals gånger. När det var som mest intensivt flera gånger om dagen så att alla föräldrar inte behövt leta själva utan fått adekvat information snabbt.

Nästa del i framgången handlar om det interna arbetet där stora anpassningar av vardagen gjorts. Varje dag samlas eleverna klassvis utomhus och tas sedan in några åt gången. En av många handtvättar under dagen tar vid. I klassrummen har vi ställt bänkarna annorlunda. I matsalen är serveringen förändrad, våra temaarbeten som normalt sett är skolövergripande har i mångt och mycket anpassats… Ja, detta är bara några exempel på alla de anpassningar av skolvardagen som våra lärare och övrigt personal genomför tillsammans med eleverna.

Småskolans rektor har fått den fina möjligheten att som en av ett drygt 10-tal utvalda skolrepresentanter (av ca 700) sitta med i den nationella referensgruppen för Covid-19 för fristående skolor, vars uppdrag är att forma informationsunderlag till arbetet hos såväl utbildningsministern/regeringen som hos myndigheter som Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Varje vecka har gruppen mötts digitalt och både samlat in information och tillsammans bidragit med olika former av erfarenhet och kunnande för att möta pandemin på mest effektivt sätt. Här har våra skolor fått viktig information som underlag för sitt arbete, inte minst utifrån det faktum att Region Östergötland i princip helt uteslutit proaktivt samarbete med de fristående skolorna (ca 20% av alla elever) under pandemin.

Slutligen; Det är människorna, du och jag tillsammans, som format våra skolors trygghet under pandemin. Av förståeliga själ så har inte heller våra skolor skonats fullt ut, men vi har kunnat forma en vardag där man kunnat vara mer trygg. Ett stort tack till alla föräldrar som både bidragit och anpassat sig väldigt fint och givetvis också ett stort tack till den fantastiska personalen som oavsett när under pandemin har jobbat på ett fantastiskt sätt så att inte ens en pandemi av detta slag påverkat elevernas möjlighet till att få lyckas väl med kunskapsarbetet i skolan i en trygg miljö.