Framgångsrikt granskade

Alla skolor granskas av Skolinspektionen. Traditionellt sätt har de fristående skolornas huvudmän (ca 700 st) granskats hårdare och mer frekvent än de kommunala skolorna (ca 300 st), så att granskas av Skolinspektionen på olika sätt är en naturlig del av vad som händer för en fristående skola. Nedan kan du läsa några rader om vad Skolinspektionen kom fram till och också några rader om vad vi sett och kommit fram till i samband med detta.

I vår har Skolinspektionen granskat våra skolor ur två aspekter; Först granskades vi för det som kallas ägar- och ledningsprövning, alltså om skolledningen har adekvat kunskap och erfarenhet för att långsiktigt driva god skola. Skolinspektionen konstaterar i sin granskning att våra skolor uppfyller alla kriterier för ägar- och ledningsprövningen.

Skolinspektionen har också tittat på vårt arbete med särskilt stöd. Ett särskilt ärende har granskats och Skolinspektionen har lite förenklat landat i att vi ger det särskilda stöd eleven ska få, men har gett oss ett föreläggande (vilket betyder att de vill ha vårt svar på hur vi löst saken) om att de tycker att vi ska skriva mer formella dokument (likriktning av dokumentationen). Detta är givetvis något som vi löser både relativt snabbt och hyfsat enkelt, men Skolinspektionens inställning reser frågor och funderingar (se nedan).

Vad konstaterar Småskolan kring Skolinspektionens granskningar kan man sedan undra? Ja, först och främst konstaterar vi att när det gäller kunskap och erfarenhet hos skolledningen så har vi sedan starten mycket stabila förutsättningar, där vi i jämförelse med t ex en kommunal skolhuvudman kan jobba långsiktigt (inom kommunen så får skolan oftast ny ledning/nya politiker vid varje val, alltså nytt ledarskap var 4:de år). I samband med Skolinspektionens granskning så begärde dock Skolinspektionen in uppgifter av, vad som kan uppfattas som, åsiktsregistrerande karaktär. I början av februari så ställde vi, tillsammans med Friskolornas Riksförbund, därför en del frågor kring detta till Skolinspektionen. När detta skrivs, i maj, har Skolinspektionen fortfarande inte svarat på dessa frågor.
Vidare så kan vi konstatera att det är bra att Skolinspektionen granskat oss när det gäller vårt arbete med särskilt stöd och att det arbetet ger goda resultat. Det som bekymrar oss är att även denna gång så är det personal på Skolinspektionen som både granskat och beslutat i ärendet som enligt uppgift inte har vare sig lärarutbildning, rektorsutbildning eller erfarenhet att arbeta inom skolan i allmänhet och fristående skola i synnerhet. Vad som händer när människor utan det Aristoteles kallar fronesis (praktisk kunnande och erfarenhet) är att man mer ofta ha ett mer tendensiöst förhållningssätt gentemot en fråga och har stora utmaningar till ett holistiskt grepp. Det är bekymmersamt för svenskt skolväsende som helhet att de som ska granska kvalitet inom skolan inte själva har erforderlig utbildning och erfarenhet på området. Ibland hänvisas det då till att dessa ju själva gått i skolan, ett argument som vid granskning verkligen inte håller. Att Skolinspektionen i sin utsaga konstaterar att ”ärendet är av begränsad karaktär” och att ett besök hos oss är ”uppenbarligt obehövlig[-t]” vittnar om att man trots detta försökt höja sin betraktelsehorisont från Skolinspektionens sida, vilket vi naturligtvis uppfattar som både gott och rimligt.

Summa summarum så är vi glada för att fortsatt driva högkvalitativ skola. All skola behöver granskas och en extern insyn är alltid både viktig och på många sätt välgörande. I nästa kontakt med Skolinspektionen hoppas vi få inspektörer/granskare med senior skolledningserfarenhet. Det blir lättare att faktiskt genomlysa skolvarandet ur ett kvalitativt syfte när båda parter har en kvalificerad utbildning och erfarenhet inom sakområdet. Vi önskar ju alla en skola bra för alla elever, med hög kvalitet på alla skolor och då krävs det, inte minst hos den som är satt att granska kvalitet i skolan, pedagogiskt kvalificerat utbildade inspektörer med mångårig erfarenhet av praktisk skolarbete. Först då kommer vi att kunna arbeta med de reellt avgörande skolfrågorna istället för det utarmande arbetet som likriktning för olika sakförhållanden ger.

Med vänliga lärandehälsningar
Rektor Fredrik
(tillika Master of Education, Fil lic -”halvdoktor” – med pedagogisk forskningsinriktning likvärdighet, av Skolverket utsedd Lektor, med referenssakkunnigerfarenhet för såväl Skolverket, Universitetskanslerämbetet som Riksrevisionen i skolfrågor… och så 25 års erfarenhet inom skolan varav 11 år med inriktning skolledarskap)